Název

Popis

Darovací smlouva uzavřená podle § 628 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších predpisů
Dohoda o pracovní činnosti uzavřena v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
Dohoda o provedení práce uzavřena v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
Dohoda o skončení pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 49 zák.č. 262/2006 Sb. v platném znění (zákoník práce)
Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 551 a násl. občanského zákoníku
Komisionářská smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení § 577 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku
Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti dle § 588 a násl. obcanského zákoníku
Mandátní smlouva podle § 566 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění
Nájemní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Návrh na rozvod manželství dle § 24 a) zákona o rodině Návrh na rozvod manlelství dle § 24 a) zákona o rodině
Návrh na schválení dohody rodičů Návrh na schválení dohody rodiců.
Odvolání plné moci Odvolání plné moci
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem Pokud zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu, plat nebo jejich cást po dobu delší než 15 dnů od jejich splatnosti, má zaměstnanec právo okamžite zrušit pracovní poměr a navíc má nárok na tříměsíční odstupné.
Plná moc Plná moc
Pracovní smlouva uzavřená dle § 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších novelizací.
Skončení pracovního poměru po zkušební době Skončení pracovního poměru po zkušební době
Směnka - vlastní Směnka - vlastní
Směnná smlouva podle § 611 a násl. občanského zákoníku
Smlouva o dílo č. ……. dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění
Smlouva o nájmu bytu uzavřena v souladu s ustanovením § 685 a násl zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona c. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
Smlouva o obchodním zastoupení uzavřena v souladu s ustanovením §269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smlouva o obstarání věci v souladu s ust. 733 a násl. Občanského zákoníku
Smlouva o podnájmu dle § 719 a násl. občanského zákoníku
Smlouva o postoupení pohledávky dle § 524 a násl. občanského zákoníku
Smlouva o prodeji podniku podle §§476-488a zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smlouva o přepravě nákladu podle § 765 a násl. Občanského zákoníku
Smlouva o převodu obchodního podílu v souladu s ustanovením § 115 Obchodního zákoníku
Smlouva o půjčce uzavřená podle §657 a násl. občanského zákoníku v účinném znění
Smlouva o sdružení dle § 829 a násl. občanského zákoníku
Smlouva o smlouvě budoucí kupní Smlouva o smlouvě budoucí uzavřené podle obchodního zákoníku
Smlouva o spolupráci v souladu s ustanovením § 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Smlouva o tichém společenství dle § 673 a násl. obchodního zákoníku
Smlouva o ubytování ve smyslu zákona § 754 Občanského zákoníku
Smlouva o úschově v souladu s ustanovením § 747 a násl. Občanského zákoníku
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy dle § 50a občanského zákoníku
Smlouva o výpujčce uzavřená v souladu s ustanovením § 659 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Smlouva o zprostředkování uzavřena v souladu s ustanovením § 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným dle zákona č. 513/91 Sb. pro spolecné provozování podnikatelské činnosti pod obchodním jménem
Uznání závazku a dohoda o splátkách dle § 323 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
Výpověd plné moci zmocněncem Výpověd plné moci zmocněncem
Výpověd z pracovního poměru zaměstnavatelem Výpověd z pracovního poměru zaměstavatelem
Výpověd z pracovního poměru zaměstancem Výpověd z pracovního poměru zaměstnancem
Zakladatelská smlouva uzavřena v souladu s § 163 zákona č . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zástavní smlouva k nemovitosti dle § 151a a násl. občanského zákoníku


Partneři: Online hry  1000 onlineher zdarma  Online hry  SEO  Free online games  Electronic cards  Katalog webu  Svátek  Sudoku řešitel  Lunarni kalendar  Matematika pro 5. třídu  Tapety na plochu  Vzory smluv  Video golfové lekce  Sudoku řešení